Znalec na telefonu:
+420 775 565 456
Přihlášení

Obchodní podmínky

I. Určení zprostředkovatele

eStarožitnosti.cz, s.r.o.

IČ: 04013859

DIČ: CZ04013859

se sídlem: Korunní 1143/84, Vinohrady, 101 00 Praha 10

společnost zapsána v obchodním rejstříku vedením MS v Praze, oddíl C, spis. vložka 240166

jednající p. Šutov Dmitrij, jednatelem společnosti 

(dále jen „zprostředkovatel“)

 

II. Obecná ustanovení

1. Zprostředkovatel prodává svým jménem a na účet prodávajících zejména umělecké předměty ve vlastnictví prodávajících, a to prostřednictvím internetové aukce, což je postup, při němž dochází za podmínek níže uvedených k optimalizaci kupní ceny (výběru nejvhodnější aukční nabídky), neřídící se právními předpisy upravujícími veřejné dražby.

 

III. Podmínky účasti v aukci

1. Registrací účastník aukce (dále jen „účastník aukce“ nebo „účastník“) plně a bezvýhradně souhlasí s těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“). Až po registraci může činit příhozy a nakupovat předměty na webových stránkách zprostředkovatele. Každý již zaregistrovaný účastník aukce je povinen průběžně sledovat aktuální znění VOP a případné změny v něm. Při každé aukci, příhozu, podání limitu a nákupu předmětu, souhlasí zaregistrovaný účastník, a to bezvýhradně a bezvýjimečně, s aktuálním zněním VOP.

2. Účastníky aukce mohou být pouze osoby způsobilé k právním úkonům. To neplatí, jde-li o nezletilé nebo fyzické osoby, kterým byla omezena způsobilost k právním úkonům zastoupené zákonným zástupcem nebo opatrovníkem. Účastníci aukce berou na vědomí že registrace do aukce není právní nárok a zprostředkovatel je oprávněn bez odůvodnění odmítnout registraci do aukce konkrétního žadatele.

3. Osoba fyzická, která je účastníkem, zmocněncem účastníka, zástupcem zmocněnce účastníka, statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu těchto osob, je při podpisu zprostředkovatelské smlouvy a podpisu kvitance na žádost zprostředkovatele nebo osoby jím písemně pověřené povinna prokázat se platným průkazem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu na území ČR).

4. Osoba právnická, která je účastníkem, zmocněncem účastníka, zástupcem zmocněnce účastníka, statutárním orgánem těchto osob, je při zápisu do seznamu účastníků na žádost zprostředkovatele nebo osoby jím písemně pověřené povinna prokázat se výpisem z obchodního rejstříku či jiné evidence, ve které je zapsána, a to ne starším než tři měsíce. Z tohoto výpisu musí vyplývat oprávnění jednat jménem právnické osoby, včetně udělování plné moci a nebude-li tak, pak musí být jednatelské oprávnění doloženo odpovídajícími doklady (např. zápis z valné hromady). Výpisy ze zahraničních evidencí a doklady, z nichž vyplývá jednatelské oprávnění (s výjimkou Slovenské republiky), musí být příslušným způsobem ověřeny (apostillou nebo superlegalizací).

5. Účastník aukce se může dát v aukci zastupovat zmocněncem na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem; za účastníka aukce – právnickou osobu může kromě statutárního orgánu jednat prokurista.

6. Účastník aukce se zaregistruje:

a) na internetovém portálu www.estarozitnosti.cz nebo

b) osobně v provozovně zprostředkovatele, Korunní 1143/84, Vinohrady, 101 00 Praha 10

Při registraci on-line je  účastník aukce povinen mimo vyplnění registračního formuláře poslat e-mailem nebo doporučeně poštou kopii svého občanského průkazu nebo pasu. Při registraci osobně v sídle/provozovně  zprostředkovatele se účastník aukce prokáže svým občanským průkazem nebo pasem (kopie v tomto případě není pořizována).

7. Účastníky aukce nesmějí být osoby, které nemohou nabývat vlastnictví a práva k předmětům prodeje, osoby, na jejichž majetek byl prohlášen konkurs nebo vůči nimž byl zamítnut insolvenční návrh proto, že její majetek nepostačuje  úhradě nákladů insolvenčního řízení, a to po dobu tří let od právní moci takového rozhodnutí; nikdo se nesmí účastnit aukce za ně. Účastníky aukce nesmějí být dále zprostředkovatel, členové jeho statutárního nebo kontrolního orgánu, ani vydražitel, který způsobil zmaření předchozí aukce téhož předmětu prodeje u zprostředkovatele. Nikdo se nesmí zúčastnit aukce za osoby uvedené v tomto odstavci.

8. Účastníci aukce dále čestně prohlašují, že nejsou osobami vyloučenými z aukce.

9. Účastník aukce dále výslovně prohlašuje, že není politicky exponovanou osobou ve smyslu § 4 zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění, a dále, že není osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zák. č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, přičemž k ověření těchto skutečností je účastník aukce povinen poskytnout zprostředkovateli veškerou nezbytnou součinnost.

 

IV. Předmět prodeje a nabytí vlastnictví

1. V internetové aukci je možno zakoupit předměty, které si účastníci aukce mohou prohlédnout na internetových stránkách zprostředkovatele (www.estarozitnosti.cz). Zde jsou předměty označeny a popsány včetně fotografií a je uvedena vyvolávací cena, což je nejnižší kupní cena, za kterou může být předmět prodeje ve vyhlášené aukci účastníku aukce prodán. Ohledně předmětů, které zprostředkovatel nabízí k prodeji v aukci (dále jen „předmět prodeje“) uzavírá zprostředkovatel s jejich vlastníky smlouvy o zprostředkování prodeje věci prostřednictvím aukce.  

2. Veškeré informace k předmětům nabízeným v aukci jsou poskytovány zprostředkovatelem s přihlédnutím k  informacím poskytnutým prodávajícím a po konzultaci s odborníky v daném oboru. Informace poskytované účastníku aukce o jakémkoliv draženém předmětu písemnou formou nebo ústně, včetně informací na internetových stránkách zprostředkovatele jsou sdělením jím obdržených informací. Zprostředkovatel neodpovídá za správnost a úplnost těchto údajů.

3. Vlastnické právo k předmětu prodeje přechází na vydražitele okamžikem předání předmětu prodeje po úplném zaplacení sjednané kupní ceny; tímto okamžikem přechází na vydražitele též nebezpečí škody, zničení a ztráty předmětu prodeje.  

4. Předmět prodeje bude vydán vydražiteli, pokud uhradí sjednanou kupní cenu, aukční poplatek, jakož i ostatní závazky, které má vůči zprostředkovateli. Vydražitel je povinen si předmět prodeje převzít neprodleně poté, co k tomu bude vyzván zprostředkovatelem (nejpozději však do 30 dnů od vydražení předmětu prodeje). Pokud bude vydražitel v prodlení s převzetím předmětu prodeje, je zprostředkovatel oprávněn účtovat vydražiteli za každý den prodlení a každý koupený předmět prodeje 100 korun českých. Současně je zprostředkovatel oprávněn předmět prodeje uložit na náklady vydražitele do soudní úschovy a/nebo ho vhodným způsobem na účet a náklady vydražitele prodat, a to za cenu, které dosáhne jeho prodejem způsobem, který uzná za vhodný (odměna zprostředkovatele za zprostředkování prodeje v takovém případě činí 40% z dosažené kupní ceny po odečtení veškerých nákladů zprostředkovatele). Zprostředkovatel je oprávněn uplatnit zadržovací právo k předmětům prodeje, které vydražitel v aukci koupí, a to na zajištění úhrady závazků, které má vydražitel vůči zprostředkovateli. 

5. Spolu s předmětem prodeje vydá zprostředkovatel vydražiteli písemné potvrzení které zároveň slouží jako potvrzení o nabytí vlastnického práva. Na základě dohody s vydražitelem zašle zprostředkovatel předmět prodeje na adresu určenou vydražitelem. Veškeré náklady spojené s přepravou předmětu prodeje nese vydražitel. Cena za přepravu předmětu prodeje se určuje dle aktuálních ceníků smluvních přepravců zprostředkovatele.  

6. Místo plnění závazků v souvislosti s aukcí je provozovna zprostředkovatele.

7. Vydražitel je povinen si vydražený a uhrazený předmět prodeje vyzvednout v provozovně zprostředkovatele nejpozději 14 kalendářních dnů po ukončení aukce, v případech předmětů s dosaženou cenou nad 1 milion korun, nejpozději do 4 týdnů po ukončení aukce. 

8. V případě, že vydražený předmět bude přebírat třetí osoba, je nutné předložit ověřenou plnou moc.

9. Účastník aukce má právo reklamovat vydražené dílo z důvodu vážného podezření nebo obavy ze zakoupení falza. Účastník aukce má právo tuto reklamaci uplatnit do 3 pracovních dnů od okamžiku převzetí předmětu prodeje. V takovém případě je účastník aukce povinen do následujících 14 kalendářních dnů od okamžiku reklamace doručit k rukám provozovatele písemný znalecký posudek od soudního znalce v oboru výtvarné umění, který bude jednoznačně dokazovat a vysvětlovat, že se jedná o padělek. 

10. Vydražené zboží lze zaslat zásilkovou službou po území ČR ( mimo ČR individuální podminky), kdy je přičteno k ceně každého jednotlivého předmětu poštovné dle platného ceniku a balné v částce 500,-Kč vč DPH. Aukční síň eStarožitnosti.cz s.r.o. nezodpovídá za případné škody vzniklé od okamžiku převzetí vydražených předmětů k přepravě smluvním přepravcem. Případné reklamace je třeba směřovat na přepravní společnost, která dílo doručí dražiteli a to v okamžiku převzetí zásilky.

V. Průběh aukce

1. Vyhlášením aukce se rozumí uveřejnění informace o poptávce na uzavření smlouvy o prodeji předmětu prodeje na internetu/na webové stránce www.estarozitnosti.cz, v níž je obsažena i výzva neurčitému okruhu účastníků aukcí, aby činili prostřednictvím internetu své aukční nabídky. Aukce je zahájena vyhlášením aukce, není-li ve vyhlášení aukce stanoven pozdější okamžik pro zahájení

2. Číselná hodnota uvedena ve webovém katalogu u předmětu prodeje je hodnota nejnižšího podání, což je nejnižší kupní cena, za kterou může být předmět prodeje ve vyhlášené aukci účastníku aukce prodán. Učiněným podáním je účastník  aukce vázán. Je-li proveden příhoz během posledních dvou minut aukce, je plánovaný čas ukončení prodloužen o dvě minuty. Čas ukončení aukce je prodlužován tak dlouho, dokud jsou činěny příhozy. Účastník aukce může použít tlačítko aktualizace. Zprostředkovatel si vyhrazuje právo zrušit aukci draženého předmětu či změnit její termín z důvodu výpadku serveru, resp. nedostupnosti webové stránky, či z důvodu živelné pohromy; zprostředkovatel nenese odpovědnost za škodu způsobenou zmařením aukce z těchto důvodů.  Je na rozhodnutí zprostředkovatele, zda bude takto přerušená aukce zrušena, či v ní bude pokračováno po obnovení dostupnosti webové stránky. Zprostředkovatel dále nenese odpovědnost za potíže s připojením na straně účastníka aukce.

 

VI. Aukční nabídka

1. Aukční nabídkou se rozumí nabídka učiněná účastníkem aukce po zahájení internetové aukce před skončením lhůty uvedené ve vyhlášení aukce za podmínek podrobněji upravených vyhlášením aukce. 

2. Výše příhozů při aukci je určena tímto tarifem příhozů zprostředkovatele:

100,-Kč při okamžité  aukční ceně méně než 5.000,-Kč

500,-Kč při okamžité  aukční ceně více než 5.000,-Kč, ale méně než 20.000,-Kč

1.000,-Kč při okamžité  aukční ceně více než 20.000,-Kč, ale méně než 100.000,-Kč

5.000,-Kč při okamžité  aukční ceně více než 100.000,-Kč, ale méně než 500.000,-Kč

10.000,-Kč při okamžité  aukční ceně více než 500.000,-Kč, ale méně než 1.000.000,-Kč

50.000,-Kč při okamžité  aukční ceně více než 1.000.000,-Kč 

3. Příhoz účastníka aukce je možné zrušit v případech, kdy:

a) není možné ověřit identitu účastníka aukce nebo jeho údaje neodpovídají skutečnosti (neplatné telefonní číslo, stará či fiktivní adresa);

b) dojde ke zničení nebo poškození předmětu prodeje (živelná událost, cizí zavinění, krádež);

c) vyjde v průběhu trvání nabídky najevo skutečnost, která značně snižuje právní jistotu zprostředkovatele či důvěryhodnost účastníka aukce (např. trestný čin, zahájení insolvenčního řízení, prohlášení konkursu na fyzickou či právnickou osobu nebo zamítnutí konkursu pro nedostatek majetku, vstup do likvidace u právnických osob, varování jednotlivých uživatelů na neserióznost účastníka aukce);

d) dojde ke zmaření aukce z technických důvodů; zprostředkovatel nenese odpovědnost za škodu způsobenou zmařením aukce.

 

VII. Kupní cena a způsob její úhrady

1. Vydražitel je povinen kupní cenu předmětů prodeje, které v rámci aukce koupil, uhradit prodávajícímu prostřednictvím bankovního účtu zprostředkovatele řádně a včas. Kupní cena předmětů prodeje je splatná nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne ukončení aukce. 

2. Pokud vydražitel koupí v aukci více předmětů prodeje a neurčí-li, na úhradu jakého závazku platba směřuje, je zprostředkovatel oprávněn přijatou platbu dle svého uvážení použít na úhradu kupní ceny jakéhokoli předmětu prodeje koupeného ze strany vydražitele. 

3. Nebude-li kupní cena dosažená v aukci uhrazena v termínu její splatnosti, zprostředkovatel podle dohody s prodávajícím může po vydražiteli na základě jím udělené plné moci vymáhat úhradu kupní ceny; v tomto případě vydražitel nese všechny náklady související s vymáháním dlužné částky, včetně nákladů právního zastoupení zprostředkovatele, resp. prodávajícího. Prodávající může namísto vymáhání dlužné částky odstoupit od uzavřené kupní smlouvy, potom je vydražitel povinen uhradit zprostředkovateli a prodávajícímu vzniklou újmu, včetně ušlého zisku.  

4. Vydražitel je povinen uhradit zprostředkovateli aukční poplatek stanovený paušálně ve výši 25% z kupní ceny každého předmětu prodeje, který v aukci koupil. Aukční poplatek je určen na úhradu nákladů, které vznikají zprostředkovateli v souvislosti s pořádáním aukce, a dále jako odměna za služby, které zprostředkovatel vydražiteli poskytuje v souvislosti s aukcí (dále jen „aukční poplatek“). Aukční poplatek je splatný ve stejných lhůtách a stejným způsobem jako kupní cena předmětu prodeje. V aukčním poplatku je již zahrnuta případná DPH, nikoliv však autorská daň.

5. Vydražitel je oprávněn započítat na pohledávky zprostředkovatele jen takové své pohledávky vůči zprostředkovateli, které byly pravomocně soudně přiznány a/nebo ze strany zprostředkovatele výslovně uznány. 

6. Platba je možná pouze bankovním převodem na uvedené číslo účtu nebo vkladem na účet.

7. Informace o účtu zprostředkovatele:

 

Název banky: FIO banka

Číslo účtu:  45 45 45 005 / 2010

IBAN:          CZ32 2010 0000 0004 5454 5005

SWIFT:        FIOBCZPPXXX

Variabilní symbol: číslo předmětu prodeje

 

8. Je vždy na účastníku aukce a na jeho svobodném uvážení a rozhodnutí, zda-li bude ten který předmět prodeje dražit a zda-li bude disponovat dostatkem finančních prostředků na jeho úhradu ve stanovené lhůtě 7-mi kalendářních dnů. Účast na aukci je svobodným rozhodnutím každého účastníka aukce, nicméně pokud se již k účasti na aukci rozhodne, musí nést veškeré právní důsledky s tím spojené. 

 VIII. Předměty kulturní hodnoty

1. Je-li předmětem prodeje věc prohlášená nebo navržená za kulturní památku podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, budou na tuto skutečnost účastníci aukce upozorněni. Kulturní památky lze vyvézt do zahraničí pouze s předchozím souhlasem příslušných orgánů.

2. Prodej a vývoz předmětů kulturní hodnoty se řídí zákonem č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Tyto předměty lze z České republiky vyvézt pouze po předložení úředního osvědčení, že předměty nejsou prohlášeny za kulturní památku a že nejsou ani součástí souboru prohlášeného za kulturní památku ve smyslu zákona o státní památkové péči.

3. Je-li předmětem prodeje sbírka nebo jednotlivé sbírkové předměty zapsané v centrální evidenci sbírek muzejní povahy vedené Ministerstvem kultury, lze s nimi nakládat pouze za podmínek stanovených zákonem č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy.

 

IX. Ochrana osobních údajů

Účastník výslovně potvrzuje, že se před podpisem seznámil se Zásadami ochrany osobních údajů zprostředkovatele, které jsou uveřejněny na stránkách www.estarozitnosti.cz. Poskytnutí osobních údajů účastníka je požadováno z důvodu, že jsou tyto nezbytné pro plnění závazků zprostředkovatele, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon.

 

 X. Společná ustanovení

 1. Stanovení vyvolávací ceny, určení a popis předmětu provádí zprostředkovatel ve spolupráci s prodávajícím. Údaje ve webovém katalogu jsou výsledkem pečlivých šetření, přesto však nemůže být přesnost informací zaručena. U uměleckých předmětů se uvádějí jen takové chyby a poškození, které ovlivňují uměleckou hodnotu. Tyto předměty mohou být i restaurované, poškozené, nefunkční apod. 

2. Každý zájemce má možnost si nabízené předměty před aukcí prohlédnout za podmínek stanovených zprostředkovatelem. Reklamace týkající se ceny, jakosti, stavu a funkčnosti vydražených předmětů, jakož i případných ostatních zjevných vad, jsou po udělení příklepu vyloučeny.

3. Veškeré služby poskytované zprostředkovatelem na základě těchto VOP nebo na základě smluv o zprostředkování prodeje uzavřených s vlastníky předmětů prodeje se pro daňové účely považují za poskytnuté dnem předání předmětu prodeje vydražiteli/kupujícímu. 

4. V případě, že zprostředkovatel bude odpovídat účastníkovi aukce za škodu, účastník souhlasí s tím, že náhrada škody bude omezena. Zprostředkovatel není povinen hradit ušlý zisk, ani škodu, ke které by došlo i jinak. Hradí se pouze vzniklá majetková újma v prokázané výši, a to do výše zaplacené kupní ceny předmětu. Zprostředkovatel dále neodpovídá účastníkovi aukce za škodu na předmětu, ke které dojde za dobu prodlení účastníka aukce s jeho převzetím.  

6. Prvky obsažené na internetových stránkách jako např. texty, obrázky, grafy a video soubory podléhají ochraně autorských práv a ochraně duševního vlastnictví. Tyto prvky nesmí být bez výslovného písemného souhlasu zprostředkovatele kopírovány nebo jinak zpracovávány.

6. Vývoz některých předmětů do zahraničí a jejich dovoz do cizích zemí je právními předpisy ČR, EU, mezinárodními smlouvami, či právními řády států dovozu regulován a může k němu být požadováno získání určitých formálních náležitostí, mimo jiné např. vývozních a dovozních povolení a poplatků, které stanoví a posuzuje příslušný orgán státní moci dané země. Zprostředkovatel ani prodávající dle smlouvy o zprostředkování neposkytují účastníku aukce, ani žádné třetí straně žádné záruky, prohlášení ani nijak neručí za to, zda dražený předmět podléhá vývozním nebo dovozním omezením či poplatkům, nebo jakýmkoli dalším omezením, zákazům či požadavkům právních předpisů ČR, EU, mezinárodních smluv či právních řádů států dovozu, které se na takový vývoz, resp. dovoz uplatní.  Zprostředkovatel výslovně prohlašuje, že neodpovídá za jakoukoli škodu, ušlý zisk či jakékoliv další nároky, které mohou v souvislosti s vývozem či dovozem dražených předmětů prodávajícímu, účastníku aukce či jakékoliv jiné osobě vzniknout.

7. Koupě předmětu prodeje v aukci, jakož i právní vztahy s tím související se řídí českým právem, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, včetně Úmluvy OSN o promlčení při mezinárodní koupi zboží, je vyloučeno. K řešení sporů z aukce je příslušný věcně příslušný soud dle sídla zprostředkovatele.

 

XI. Žádost o uplatnění práv subjektu údajů

Žádost o uplatnění práv subjektu údajů